صفحه اصلیاخبارآموزش ریاضیات در مجموعه ایران زمین

جزئیات خبر

۲۷ آبان ۱۳۹۷
آموزش ریاضیات در مجموعه ایران زمین

آموزش ریاضیات در مجموعه ایران زمین به صورت فعالیت های دست ورزانه و علمی انجام می شود 

کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره اولویت آموزش های مجموعه است و جمله معروف (خواندن این همه ریاضی به چه درد می خورد؟ ) با ریاضیات کاربردی در ایران زمین نقض می شود 

ایران زمین مدرسه زندگی است .ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :