صفحه اصلیاخبارکارگاه زیست شناسی

جزئیات خبر

۱۶ آذر ۱۳۹۷
کارگاه زیست شناسی
تجربه و دخل و تصرف كنجكاوانه در محيط پيرامون و مواجهه مستقيم با پديده های ساده علمی به منظور درك عميق
 
مفاهيم پيچيده تر بسيار تاثير گذار است.
 
يكي از مراحل آشنايی مفاهیم زیست شناسی، تشريح های مختلف توسط دانش آموزان و برگزاری سمينار و
 
کارگاه های كوچک و متنوع درباره مشاهدات و نتيجه گيری های ايشان است. بر این اساس در طرح درس های 
 
مدرسه ایران زمین کارگاه های متنوع زیست شناسی برنامه ریزی شده است‌ که برای تمامی پایه ها اجرایی خواهد شد.


ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :