انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسات اول و دوم اولیا و مربیان سال تحصیلی جدید