برگزاری جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان

 گفتگو در مورد اقدامات مثبت مجموعه، کم و کاستی ها و فعالیتهای انجام گرفته توسط اعضا بخشی از موضوعات جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان بود