صفحه اصلیمنشور خانه و مدرسه

صفحه

منشور خانه و مدرسه

 منشور خانه و مدرسه

مقدمه

"منشور خانه و مدرسه" موسسه آموزشی ، به منزله پيمان نامه اي است ميان "خانواده" و "مدرسه"، که هدف اصلي از تدوين آن تقويت، و گسترشِ ارتباطِ مؤثر و دو سويه ميان خانه و مدرسه، در جهت فراهم ساختنِ زمينه اي مساعد براي رشد آموزشي، پرورشي، فرهنگي، رفتاري و شخصيتيِ دانش آموزان، به عنوان شهروندانِ فردايِ يک جامعه مدني مي باشد و دو نهاد " خانواده" و "مدرسه" را متعهد مي سازد تا حقوقِ همديگر را محترم شمرده و از انجام مسؤوليت ها و وظايف خويش در قبالِ دانش آموزان، و نيز در قبالِ يکديگر، سر باز نزنند.

موسسه آموزشی ایران زمین و واحدها و بخش هاي مختلف آن متعهد مي شوند اين پيمان نامه را در تمامي فعاليتها و برنامه هاي خويش، سر لوحة کار قرار دهند و متقابلاً انتظار دارند تا اولياءِ محترم دانش آموزان ایران زمین نيز، در تمامي مراحل و زواياي تحصيلي فرزندشان، آن را مورد توجه قرار داده و بدان پايبند باشند.
ایران زمین معتقد است براي شکل گيري يک ارتباط و تعاملِ سازنده، مؤثر و هميارانه ميان دو نهاد "خانواده" و "مدرسه" لازم است تا حقوق و متقابلاً وظايف و تعهداتِ اين دو نهاد، نسبت به يکديگر و نيز نسبت به فرآيند يادگيريِ دانش آموز، به طور کامل و شفاف، تعريف و تبيين شده و مورد توجه قرار گيرد.
بر همين اساس، متن منشور خانه و مدرسه ایران زمین، مشتمل بر چهار بخش "حقوق خانواده"، "وظايف و مسؤوليت هاي خانواده"، "حقوق مدرسه" و "وظايف و مسؤوليت هاي مدرسه" مي باشد، که پس از بررسي هايِ متعدد و کارشناسي، به شرح زير تعريف و تبيين گرديده است:

 

حقوق خانواده

حق انتخاب مدرسه مطلوب براي فرزند خويش

حق ارائه پيشنهاد و يا طرح شکايت و انتقاد نسبت به فعاليت هاي مختلف مدرسه، و درخواست رسيدگي به آن ها

حق برخورداري از خدمات دانش افزايي، در زمينه شيوه ها و ظرافت هاي حمايت/ نظارت بر امور تحصيلي، رفتاري و شخصيتيِ فرزند

داشتن حق رأي و شرکت در انتخابات انجمن خانه و مدرسه

حق دريافت گزارش از فعاليت ها و برنامه هاي انجمن خانه و مدرسه

حق نظارت و ارزيابي از فعاليت ها و برنامه هاي مختلف مدرسه، از طريق انجمن خانه و مدرسه

حق بازديد از مجموعه فعاليت ها و برنامه هاي مختلف مدرسه، با هماهنگي مدرسه

حق انتقال دانش آموز به مدارس ديگر.

 

وظایف و مسئولیت های خانواده

تلاش براي شکل گيري فرهنگ و عادات مطلوب، در زمينه آدابِ معاشرت و احترام به ديگران، در دانش آموز

فراهم آوردن امکانات و تسهيلات شايسته و مناسب، براي يادگيري مطلوب دانش آموز

تضمينِ حضور فعال، منظم و هدفمندِ دانش آموز در مدرسه و برنامه ها و فعاليت هاي مختلف آن

علاقه فعال، پيگير و مسؤولانه به تحصيل و ادامة تحصيلِ دانش آموز

تلاش براي ايجاد شوق و علاقه به يادگيري و ادامة تحصيل در دانش آموز، و مراقبت نسبت به عدم شکل گيريِ تصويري منفي از مدرسه و تحصيل در ذهن دانش آموز

فراهم ساختن محيطي مطلوب و عاري از هر گونه خشونت، ناهنجاري، ناآرامي و ... براي دانش آموز

پرهيز از هر نوع قضاوت منفي نسبت به کار معلم و مدرسه، در حضور دانش آموز

ارزيابي واقع بينانه از توانايي هاي تحصيلي، ويژگي هاي شخصيتي و ظرفيت هاي وجوديِ دانش آموز

توجه دقيق، پيگير و مستمر به فعاليت هاي يادگيري و تحصيليِ دانش آموز، و پيشرفت ها و پسرفت هاي وي

شرکت فعال و مستمر در جلسات، کارگاه ها، سمينارها و کنفرانس هاي مختلفِ مرتبط با امور دانش افزايي و آموزش خانواده

شرکت فعال و منظم در تمامي جلسات فردي يا گروهي اي که براي بررسيِ وضعيت رفتاري، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي به دعوتِ مشاوران، معلمان و يا مسؤولان مدرسه برگزار مي گردد.

شرکت فعال در جلسات عمومي و اختصاصيِ انجمن خانه و مدرسه، و قبول مسؤوليت براي پيشبرد اهداف و وظايف آن، و حمايت مؤثر از مجموعه فعاليت ها و برنامه هاي آن.

پيگيري و پاسخ گوييِ به موقع، به مکاتبات مدرسه، موسسه و ساير بخش هاي آن

جبران خساراتي که از جانب دانش آموز به مدرسه و اموال آن وارد مي گردد.

رعايت قواعد، ضروريات و ظرافت هاي قانوني، عرفي و سازمانيِ مربوط به نحوة رفتار، گفتار، پوشش و آرايشِ افراد در يک محيط آموزشي- فرهنگي در هنگام مراجعه به مدرسه

رعايت ملاحظات و ضروريات منطقي و سازمانيِ مربوط به کيفيت و ميزان ارتباطات و تعاملات خانواده با همکاران مختلف موسسه، بر اساس عناوين و شرح وظايف شغلي و سازمانيِ هر يک از افراد

کنترل بهداشت فرديِ دانش آموز به خصوص در هنگام مراجعه به مدرسه

انجام به موقعِ تعهدات مالي نسبت به مدرسه و موسسه

 

حقوق مدرسه

حق انتخابِ دانش آموز مطلوب براي مدرسه (انتخاب دانش آموز و انتخاب خانوادة دانش آموز)

حق ارائه پيشنهاد/ انتقاد در مورد عملکرد خانواده نسبت به فرآيند يادگيري و تحصيل دانش آموز، و درخواست براي پيگيري آن از سوي خانواده

حق ارزشيابي از نحوة  همکاري و مشارکت خانواده، در برنامه ها و فعاليت هاي مختلف مدرسه

حق نظارت بر نحوة حمايت/ نظارتِ خانواده نسبت به فعاليت هاي درسي- يادگيري دانش آموز در منزل

حق داشتن نماينده در انجمن خانه و مدرسه

حق برگزاريِ جلسات فردي و گروهي با خانواده هاي دانش آموزان، براي بررسي وضعيت يادگيري و تحصيلي ايشان

حق درخواستِ پشتيباني مالي و تدارکاتي از فعاليت ها و برنامه هاي مختلف مدرسه، از طريق انجمن خانه و مدرسه

حق انتقال دانش آموز نامطلوب به ديگر مدارس

 

وظایف و مسئولیت های مدرسه

تلاش در جهت ايجادِ فرهنگ مطلوبِ سازماني در تماميِ سطوح و ارکان مجتمع و مدرسه، به خصوص در زمينه نحوة ارتباط با خانواده

تنظيم گزارش هاي يادگيري و پيشرفتِ تحصيلي دانش آموز، و ارائه آن به خانواده

تهيه تقويم ها و جداول مختلفِ فعاليت ها و برنامه هاي مدرسه، و ارائه آن به خانواده

ارائه گزارش هاي مختلفِ عملکردي و برنامه اي از فعاليت هاي مختلف مدرسه، از طريق انجمن خانه و مدرسه

فراهم سازيِ محيط، تسهيلات، ظرفيت ها و امکانات سخت افزاري و نرم افزاريِ شايسته، براي يادگيري و تحصيل مطلوب دانش آموز

تلاش براي ايجاد شوق و علاقه به يادگيري و ادامة تحصيل، در دانش آموزان

بررسي و پيگيريِ انتقادات/ پيشنهاداتِ ارائه شده از سوي خانواده، و ارائه پاسخ مناسب در مورد آنها

طراحي، برنامه ريزي و اجراي کارآمد و اثربخشِ جلسات، کارگاه ها و سمينارهاي مختلف مرتبط با امور دانش افزايي و آموزش خانواده

پيگيريِ آماده سازي زمينه ها و تسهيلاتِ لازم، براي شرکت فعال خانواده ها در جلسات عمومي و اختصاصي انجمن خانه و مدرسه، به خصوص انتخابات داخلي آن.

حمايت و پشتيبانيِ تدارکاتي از فعاليت هاي مختلف انجمن خانه و مدرسه

تبيين و تحکيم جايگاهِ انجمن خانه و مدرسه و نيز نقش منحصر به فرد خانواده در فرآيند يادگيريِ دانش آموز، در نزد معلمان، همکاران و مسؤولان واحدها و بخش هاي مختلف مجتمع

آماده سازي امکانات و تسهيلاتِ لازم براي فعاليت هاي نظارت/ ارزيابيِ انجمن خانه و مدرسه، نسبت به فعاليت هاي مختلف مدرسه