صفحه اصلیمحتوای آموزش لگو آموزشی

صفحه

محتوای آموزش لگو آموزشی

دپارتمان خلاقیت و لگو 

کلاس های لگوی آموزشی بر اساس فلسفه آموزش همگام با ساخت طراحی شده اند. کلیه طرح درس های لگو در مقاطع مختلف آموزشی بر اساس الگوی آموزشی چرخه C معروف به Cycle مدون می شود که شامل ۴ مرحله زیر می باشد :  

مرحله ارتباط (Connect)
مرحلـه ساخت (Construct) 
مرحله تحلیل و بررسی (Contemplate ) 
مرحله ادامـه (Continue)